Tài nguyên dạy học

Đọc báo dùm bạn

Ảnh ngẫu nhiên

IMG_9158_1.jpg IMG_9157_1.jpg IMG_9125_1.jpg Dem_dong_loan.swf DSC04395.jpg DSC04493.jpg DSC04489.jpg DSC04487.jpg DSC04467.jpg Khuc_nhac_Noel.swf Dem_qua_nho_ban1.swf Thien_nguyen_viole.swf DSC011842.jpg DSC011871.jpg DSC011821.jpg Chuc_2013_Quang_loan.swf Loan_dem_giang_sinh_2012.swf LOAN_HA_NOI.swf DSCN0756.jpg Nguoi_thay.swf

Từ điển online


Tra theo từ điển:Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Sắp xếp dữ liệu

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
  Gốc > Thông báo, bài viết của trường >

  THÔNG BÁO

   

  V/v thực hiện đánh giá, xếp loại công chức, viên chức ở các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập năm học 2014-2015 theo Công văn số: 06/PGDĐT-TCCB

              - Căn cứ Quyết định số 06/2006/QĐ-BNV ngày 21/3/2006 của Bộ Nội vụ về việc ban hành quy chế đánh giá, xếp loại giáo viên mầm non và giáo viên phổ thông công lập và Công văn số 3040/BGD&ĐT-TCCB ngày 17/4/2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn một số điều của Quy chế “ Đánh giá, xếp loại giáo viên mầm non và giáo viên phổ thông công lập ”;

              - Căn cứ Công văn số 877/SNV-TCCC ngày 13/10/2014 của Sở Nội vụ tỉnh Kiên Giang về việc đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức năm 2014 và Công văn số 690/SGDĐT-TCCB ngày 11 tháng 5 năm 2015 của Sở Giáo dục và Đào tạo Về việc hướng dẫn đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức năm 2015.

  Phòng Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn việc đánh giá, xếp loại công chức, viên chức các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập, đánh giá theo chuẩn nghề ghiệp của viên chức trong năm học 2014 – 2015 như sau:

  I . Cách thức tổ chức: Tiến hành đánh giá một lần gồm hai nội dung:

  -  Đánh giá, xếp loại công chức, viên chức vào cuối năm học.

  - Đánh giá, xếp loại công chức, viên chức theo chuẩn nghề nghiệp.

          II. Nội dung đánh giá:

  1. Đối với viên chức là giáo viên hiện đang công tác trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học, giáo dục phổ thông:Việc đánh giá, xếp loại thực hiện theo Quyết định số 06/2006/QĐ-BNV ngày 21/3/2006 của Bộ Nội vụ và Công văn số 3040/BGD&ĐT-TCCB ngày 17/4/2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đồng thời, kết hợp với việc đánh giá theo chuẩn quy định hiện hành, cụ thể:

       a. Giáo viên trường mầm non: thực hiện đánh giá, xếp loại theo công văn số 1700/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 26/3/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn đánh giá xếp loại giáo viên mầm non theo Quyết định số 02/2008/QĐ-BGDĐT ngày 22 tháng 01 năm 2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non.

                   b. Giáo viên trường tiểu học: thực hiện đánh giá xếp loại theo công văn số 616/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 05/02/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn đánh giá, xếp loại giáo viên tiểu học theo Quyết định số 14/2007/QĐ-BGDĐT ngày 04 tháng 5 năm 2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học.

       c. Giáo viên trường trung học cơ sở: thực hiện đánh giá, xếp loại theo công văn số 660/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 09/02/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn đánh giá, xếp loại giáo viên Trung học theo Thông tư số 30/2009/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở, giáo viên trung học phổ thông.

  2. Đối với công chức, viên chức là cán bộ quản lý:

  2.1. Hiệu trưởng: thực hiện đánh giá theo Công văn số 1391/SGDĐT-TCCB ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức năm 2014. Đồng thời, kết hợp với việc đánh giá theo chuẩn quy định hiện hành, cụ thể:

                   a. Hiệu trưởng trường mầm non: thực hiện đánh giá xếp loại theo Thông tư 17/2011/TT-BGDĐT ngày 14/4/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định chuẩn hiệu trưởng trường mầm non và Công văn số 3619/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 02/6/2011 của BGD&ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn đánh giá, xếp loại hiệu trưởng trường mầm non theo Thông tư số 17/2011/TT-BGDĐT.

      b. Hiệu trưởng trường tiểu học: thực hiện đánh giá xếp loại theo Thông tư số 14/2011/TT-BGDĐT ngày 8/4/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy định chuẩn hiệu trưởng trường tiểu học và Công văn số 3256/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 17/5/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn đánh giá, xếp loại hiệu trưởng trường tiểu học theo Thông tư số 14/2011/TT-BGDĐT.

      c. Hiệu trưởng trường trung học cơ sở: thực hiện đánh giá, xếp loại theo Thông tư 29/2009/TT-BGDĐT ngày 22/10/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định chuẩn hiệu trưởng trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học và Công văn số 430/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 26/01/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn đánh giá, xếp loại hiệu trưởng trường trung học theo Thông tư số 29/2009/TT-BGDĐT.

  Lưu ý: Đối với thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp công lập chưa tổ chức lấy phiếu tín nhiệm vào cuối năm 2014 thì kết hợp tổ chức thực hiện (lãnh đạo đương chức từ 06 tháng trở lên tính tới thời điểm tổ chức lấy phiếu tín nhiệm).Việc đánh giá đối với cấp trưởng (hiệu trưởng, giám đốc trung tâm…) các đơn vị trực thuộc Sở: giao các đơn vị chủ động xếp lịch đánh giá (gồm ngày và giờ cụ thể), bố trí mời đại diện lãnh đạo cấp ủy cấp trên trực tiếp cùng tham dựvà thông báo về Sở Giáo dục và Đào tạo (qua Phòng TCCB) trước 10 ngày để Sở Giáo dục và Đào tạo sắp xếp và cử cán bộ xuống tham dự cùng đơn vị.

  2.2. Phó hiệu trưởng trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở: thực hiện đánh giá, xếp loại theo Quyết định số 06/2006/QĐ-BNV ngày 21/3/2006 của Bộ Nội vụ và Công văn số 3040/BGD&ĐT-TCCB ngày 17/4/2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đồng thời, kết hợp với việc đánh giá theo chuẩn quy định dành cho cấp trưởng (theo hướng dẫn tại Công văn số 630/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 16/02/2012 của Bộ Giáo dục và Đào).

  3. Đối với viên chức không trực tiếp giảng dạy tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở: việc đánh giá xếp loại thực hiện theo 08 nội dung như quy định tại Quyết định số 11/1998/TCCP-CCVC ngày 05/12/1998 của Bộ trưởng - Trưởng ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ.

   4. Thời gian nộp báo cáo:

  Các đơn vị trực thuộc báo cáo kết quả đánh giá, xếp loại về phòng Giáo dục và Đào tạo Tân Hiệp (qua bộ phận Tổ chức cán bộ) theo đề cương đính kèm. Gồm:

  1. a.   Phụ lục I và Phụ lục III  kèm theo công văn này.
  2. b.   Phụ lục I (Phiếu Hiệu trưởng tự đánh giá) và Phụ lục III (Phiếu tập thể giáo viên, nhân viên tham gia đánh giá Hiệu trưởng) theo chuẩn quy định.
  3. c.    Bản tự kiểm điểm đánh giá công chức (dành cho Hiệu trưởng) kèm theo công văn này.

  d. Biên bản cuộc họp đánh giá, xếp loại Hiệu trưởng có ghi kết quả lấy phiếu tín nhiệm.

  Lưu ý: Đối với giáo viên và phó hiệu trưởng đánh giá từ ngày 18/05/2015 đến hết ngày 31/5/2015. Riêng việc đánh giá đối với hiệu trưởng, Phòng Giáo dục sẽ sắp xếp lịch đánh giá (gồm ngày và giờ cụ thể) và cử Cán bộ xuống tham dự cùng đơn vị.Đối với thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp công lập chưa tổ chức lấy phiếu tín nhiệm vào cuối năm 2014 thì kết hợp tổ chức thực hiện (lãnh đạo đương chức từ 06 tháng trở lên tính tới thời điểm tổ chức lấy phiếu tín nhiệm). Đồng thời, đơn vị bố trí mời đại diện lãnh đạo cấp ủy cấp trên trực tiếp cùng tham dự.

  Thủ Trưởng các đơn vị trực thuộc căn cứ nội dung công văn này triển khai, hướng dẫn các cá nhân trong đơn vị và tổ chức thực hiện đánh giá, xếp loại theo đúng nội dung, quy trình đánh giá. Tổng hợp báo cáo kết quả đánh giá, xếp loại theo đề cương đính kèm và gửi về phòng Giáo dục và Đào tạo Tân Hiệp (qua bộ phận Tổ chức cán bộ)  chậm nhất ngày 20/6/2015.

  Trong quá trình thực hiện nếu gặp khó khăn, vướng mắc, đề nghị các đơn vị phản ánh về Phòng Giáo dục và Đào tạo (qua bộ phận TCCB) để được hướng dẫn./.

  Nơi nhận:

   

  TRƯỞNG PHÒNG

  - Như trên;

   

   

  - Lãnh đạo PGD;

   

  (Đã ký)

  - Lưu: VT, TCCB.

   

   

   

  Huỳnh Thị Thanh Yến

   


  Nhắn tin cho tác giả
  Đinh Ngân Thanh @ 16:39 19/06/2015
  Số lượt xem: 327
  Số lượt thích: 0 người
   
  Gửi ý kiến

  TRUYỀN THỐNG TRƯỜNG THCS TÂN HIỆP A5

  Chương trình giới thiệu sách 2015