Tài nguyên dạy học

Đọc báo dùm bạn

Ảnh ngẫu nhiên

IMG_9158_1.jpg IMG_9157_1.jpg IMG_9125_1.jpg Dem_dong_loan.swf DSC04395.jpg DSC04493.jpg DSC04489.jpg DSC04487.jpg DSC04467.jpg Khuc_nhac_Noel.swf Dem_qua_nho_ban1.swf Thien_nguyen_viole.swf DSC011842.jpg DSC011871.jpg DSC011821.jpg Chuc_2013_Quang_loan.swf Loan_dem_giang_sinh_2012.swf LOAN_HA_NOI.swf DSCN0756.jpg Nguoi_thay.swf

Từ điển online


Tra theo từ điển:Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Sắp xếp dữ liệu

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Quy chế hoạt động chuyên môn 2013

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: trường THCS Tân Hiệp A5
  Người gửi: Đinh Ngân Thanh (trang riêng)
  Ngày gửi: 17h:06' 21-08-2013
  Dung lượng: 307.5 KB
  Số lượt tải: 1463
  Số lượt thích: 1 người (Nguyễn Thị Minh Sáng)
  PHÒNG GD&ĐT TÂN HIỆP
   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  
  TRƯỜNG THCS TÂN HIỆP A5
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  
  
  
  
  Số:03/2013-2014/QĐ–THA5
  Tân Hiệp, ngày 05 tháng 8 năm 2013
  
  QUYẾT ĐỊNH
  Về việc Ban hành Quy chế hoạt động chuyên môn trường THCS Tân Hiệp A5
  Năm học 2013 – 2014

  HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ TÂN HIỆP A5

  Căn cứ Luật Giáo dục sửa đổi năm 2005;
  Căn cứ Thông tư số 28/2009/TT-BGD&ĐT, ngày 21/10/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo, về chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông;
  Căn cứ Thông tư số 43/2006/TT-BGDĐT ngày 20 tháng 10 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ GD & ĐT hướng dẫn thanh tra toàn diện nhà trường, cơ sở giáo dục khác và thanh tra hoạt động sư phạm của nhà giáo;
         Căn cứ Công văn số 660/BGDĐT ngày 9/2/2010 của Bộ GD & ĐT hướng dẫn đánh giá xếp loại giáo viên và Thông tư số 30/2009/TT-BGD ĐT ngày 22/10/2009 ban hành quy chế quy định chuẩn nghề nghiệp GV THCS và GV THPT;
  Căn cứ Công văn số 459/SGD&ĐT–GDTrH-TX ngày 20/9/2011 V/v quy định và hướng dẫn thực hiện hồ sơ sổ sách chuyên môn bậc trung học;
  Căn cứ Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT V/v ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại hs THCS;
       Căn cứ tiêu chuẩn xếp loại thi đua đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên của trường THCS Tân Hiệp A5;
  Căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn của Hiệu trưởng được quy định tại khoản 1, Điều 19 Điều lệ trường Trung học cơ sở được ban hành theo Thông tư số 12/2011/TT-BGD&ĐT ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo,
  QUYẾT ĐỊNH:
  Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế  hoạt động chuyên môn trường THCS Tân Hiệp A5 năm học 2012 – 2013.
  Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
  Điều 3. Ban giám hiệu, các tổ chuyên môn, cán bộ và giáo viên trường THCS Tân Hiệp A5 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.


  Nơi nhận :
  Như điều 3;
  Phòng GD&ĐT –(báo cáo);
  Website trường;
  Văn phòng (lưu).

  HIỆU TRƯỞNG  Đinh Thị Thanh
  
  

  QUY CHẾ
  Hoạt động chuyên môn năm học 2013 - 2014
  ( Ban hành kèm theo Quyết định số 03/2013-2014/QĐ-THA5 ngày 05/8/2013
  của Trường THCS Tân Hiệp A5, Tân Hiệp, Kiên Giang)

  CHƯƠNG 1:
  NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
  Điều 1: Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng.
  1. Quy chế này quy định hồ sơ chuyên môn, quy định việc ghi chép, sử dụng và quản lý hồ sơ chuyên môn của: Giáo viên, tổ chuyên môn, bộ phận được giao nhiệm vụ chuyên môn trong nhà trường; Quy định về quy chế chuyên môn trong nhà trường.
  2. Đối tượng thực hiện quy chế này là toàn bộ cán bộ, giáo viên Trường THCS Tân Hiệp A5, Tân Hiệp, Kiên Giang.
  Điều 2: Mục đích, yêu cầu:
  1. Quy chế nhằm áp dụng thống nhất các quy định về nề nếp hoạt động chuyên môn, hồ sơ sổ sách của cán bộ, giáo viên trong trường. Tạo thuận lợi cho tổ chuyên môn và BGH nhà trường trong việc quản lý, tổ chức và chỉ đạo công tác chuyên môn.
  2. Quy chế chuyên môn là cơ sở để Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng phụ trách chuyên môn tổ chức thực hiện nhiệm vụ giảng dạy và đánh giá mức độ thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của cán bộ, giáo viên trong mỗi tuần, tháng, học kì và năm học. Là căn cứ để đánh giá, xếp loại cán bộ, giáo viên theo hướng dẫn của Bộ GD & ĐT.
            3. Mọi cán bộ giáo viên có trách nhiệm thực hiện những nội dung quy định trong quy chế này và tích cực góp phần xây dựng nền nếp, trật tự, kỷ cương trong hoạt động chuyên môn của nhà trường.
  Điều 3. Căn cứ để xây dựng quy chế chuyên môn
  Căn cứ Điều lệ trưởng Trung học (Ban hành kèm theo Quyết định số 12/2011/QĐ-BGDĐT ngày 23/8/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) ;
  Căn cứ Thông tư số 43/2006/TT-BGDĐT ngày 20 tháng 10 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ
   
  Gửi ý kiến

  TRUYỀN THỐNG TRƯỜNG THCS TÂN HIỆP A5

  Chương trình giới thiệu sách 2015