Tài nguyên dạy học

Đọc báo dùm bạn

Ảnh ngẫu nhiên

IMG_9158_1.jpg IMG_9157_1.jpg IMG_9125_1.jpg Dem_dong_loan.swf DSC04395.jpg DSC04493.jpg DSC04489.jpg DSC04487.jpg DSC04467.jpg Khuc_nhac_Noel.swf Dem_qua_nho_ban1.swf Thien_nguyen_viole.swf DSC011842.jpg DSC011871.jpg DSC011821.jpg Chuc_2013_Quang_loan.swf Loan_dem_giang_sinh_2012.swf LOAN_HA_NOI.swf DSCN0756.jpg Nguoi_thay.swf

Từ điển online


Tra theo từ điển:Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  2 khách và 0 thành viên

  Sắp xếp dữ liệu

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Quy chế sử dụng tài sản công của trường THCS Tân Hiệp A5_năm học 2015_2016

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: Trường THCS Tân Hiệp A5
  Người gửi: Đinh Ngân Thanh (trang riêng)
  Ngày gửi: 09h:55' 26-03-2016
  Dung lượng: 59.0 KB
  Số lượt tải: 251
  Số lượt thích: 0 người

  PHÒNG GD&ĐT TÂN HIỆP
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  
  TRƯỜNG THCS TÂN HIỆP A5
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  
  
  
  
  Số: 06/QĐ-THCSTHA5
  Tân Hiệp A, ngày 18 tháng 9 năm 2015
  
  
  QUYẾT ĐỊNH V/v ban hành Quy chế Về việc quản lý và sử dụng tài sản công
  trường THCS Tân Hiệp A5
   
  HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ TÂN HIỆP A5

  Căn cứ Thông tư  số: 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3 /2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông;
  Căn cứ Thông tư số: 245/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 của Bộ Tài chính qui định thực hiện một số nội dung của Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 của Chính phủ qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước;
  Căn cứ Quyết định số 5576/QĐ-BGDĐT, ngày 09/11/2011 V/v ban hành quy chế quản lý, sử dụng tài sản công trong cơ quan giáo dục và đào tạo,
           
  QUYẾT ĐỊNH:

  Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế quản lý và sử dụng tài sản công thuộc trường THCS Tân Hiệp A5, huyện Tân Hiệp.
  Điều 2. Các tổ chuyên môn, các đoàn thể, các cá nhân trong đơn vị có trách nhiệm theo dõi, giám sát, quản lý, sử dụng tài sản nhà trường theo đúng các quy định của Quy chế này.
  Điều 3. Các ông, bà Tổ trưởng Tổ chuyên môn và các đoàn thể, các bộ phận; Kế toán tài vụ cùng các bộ phận trực thuộc trường chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

  Nơi nhận:
  - Phòng GD&ĐT (báo cáo);
  - Ban giám hiệu (để chỉ đạo thực hiện);
  - Niêm yết tại bảng quy chế, …;
  - Website tanhiepa5
  - Lưu: VT, CSVC, KT.
  HIỆU TRƯỞNG
  Đinh Thị Thanh
  
  
  PHÒNG GD&ĐT TÂN HIỆP
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  
  TRƯỜNG THCS TÂN HIỆP A5
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  
  
  
  
  Số: 06/QC-THCSTHA5
  Tân Hiệp A, ngày 15 tháng 9 năm 2015
  
  
  QUI CHẾ
  Về việc quản lý và sử dụng tài sản công trường THCS Tân Hiệp A5
  (Ban hành kèm theo Quyết định số 06/QĐ-THCSTHA5 ngày 15 /9/2015 của Hiệu trưởng trường trung học cơ sở Tân Hiệp A5)

  Chương I
  QUY ĐỊNH CHUNG

  Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng
  1/ Quy chế này qui định việc quản lý và sử dụng tài sản công của trường trung học cơ sở Tân Hiệp A5.
  2/ Công tác quản lý và sử dụng tài sản quy định trong quy chế này bao gồm các công tác như: Khai thác sử dụng, giữ gìn, bảo dưỡng, sửa chữa nhỏ, điều chuyển trong nội bộ nhà trường; kiểm tra, giám sát các hoạt động quản lý, sử dụng tài sản .
  3/ Tài sản nhà nước quy định trong quy chế này bao gồm:
  Quy ước gồm 2 nhóm như sau:
  + Nhóm 1: Máy móc, thiết bị, đồ dùng dạy học và chăm sóc sức khỏe:
  Thiết bị, đồ dùng dạy học dùng chung
  Bàn, ghế, tủ, sách, tài liệu …
  Thiết bị, đồ dùng trang bị cho bộ phận y tế
  + Nhóm 2: Tài sản khác:
  Các công trình xây dựng, vật kiến trúc như: Nhà làm việc, phòng học, nhà vệ sinh, cột cờ, bồn hoa, cổng rào …
  Đất đai, cây xanh, hoa kiểng, sân chơi …
  Hệ thống cấp thoát nước, hệ thống điện, hệ thống phòng cháy chữa cháy.
  Máy móc thiết bị văn phòng.
  Điều 2. Nguyên tắc quản lý và sử dụng tài sản
  1/ Việc quản lý, sử dụng tài sản và trách nhiệm quản lý tài sản phải tuân thủ theo quy định của pháp luật hiện hành về quản lý, sử dụng tài sản. Tất cả các loại tài sản nhà nước đều phải được quản lý toàn vẹn, tập trung, thống nhất có phân công cho các bộ phận trực tiếp quản lý. Tổ chức hệ thống sổ sách theo dõi tài sản chặt chẽ, định kỳ hết một học kỳ phải tổ chức kiểm kê, cuối năm tiến hành kiểm kê và đồng thời đánh giá từng loại tài sản, tính khấu hao theo Quy định của pháp
   
  Gửi ý kiến

  TRUYỀN THỐNG TRƯỜNG THCS TÂN HIỆP A5

  Chương trình giới thiệu sách 2015