Tài nguyên dạy học

Đọc báo dùm bạn

Ảnh ngẫu nhiên

IMG_9158_1.jpg IMG_9157_1.jpg IMG_9125_1.jpg Dem_dong_loan.swf DSC04395.jpg DSC04493.jpg DSC04489.jpg DSC04487.jpg DSC04467.jpg Khuc_nhac_Noel.swf Dem_qua_nho_ban1.swf Thien_nguyen_viole.swf DSC011842.jpg DSC011871.jpg DSC011821.jpg Chuc_2013_Quang_loan.swf Loan_dem_giang_sinh_2012.swf LOAN_HA_NOI.swf DSCN0756.jpg Nguoi_thay.swf

Từ điển online


Tra theo từ điển:Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  1 khách và 2 thành viên
 • Trần Quốc Khánh
 • Nguyễn Thế Dũng
 • Sắp xếp dữ liệu

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: Trường THCS Tân Hiệp A5
  Người gửi: Đinh Ngân Thanh (trang riêng)
  Ngày gửi: 22h:25' 22-01-2013
  Dung lượng: 57.0 KB
  Số lượt tải: 1021
  Số lượt thích: 0 người
  CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC TÂN HIỆP
  CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG THCS
  TÂN HIỆP A5

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  
  Số: 02/QC-TTND-THA5
  Tân Hiệp, ngày 15 tháng 8 năm 2012
  
  QUI CHẾ
  Tổ chức và hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân
  Trường THCS Tân Hiệp A5 năm học 2012 - 2013

  Căn cứ Luật Thanh tra số: 56/2010/QH12 ngày 15 tháng 11 năm 2010 và Nghị định số 99/2005/NĐ-CP ngày 28 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra về tổ chức và hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân;
  Căn cứ Hướng dẫn số 469/HD-CĐN ngày 22/10/2009 của Công đoàn Giáo dục Việt Nam và Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của Ban TTND tại các cơ quan, đơn vị, trường học, các doanh nghiệp nhà nước trong ngành;
  Căn cứ Kế hoạch năm học 2012-2013 của trường THCS Tân Hiệp A5, Ban Thanh tra nhân dân đề ra quy chế hoạt động như sau:
  CHƯƠNG I:
  CÔNG TÁC TỔ CHỨC CỦA BAN THANH TRA NHÂN DÂN
  Điều 1: Ban Thanh tra nhân dân của trường do Hội nghị cán bộ công chức đầu năm bầu ra, số lượng 03 thành viên, nhiệm kỳ 2 năm. Chậm nhất sau 5 ngày kể từ ngày bầu xong Ban TTND, Ban Chấp hành công đoàn trường tổ chức cuộc họp với các thành viên Ban TTND để bầu trưởng ban, ra quyết định công nhận Ban TTND và thông báo cho cán bộ, giáo viên, công nhân, viên chức biết.
  Điều 2: Trong nhiệm kỳ nếu có thành viên Ban TTND mắc sai phạm hoặc không hoàn thành nhiệm vụ thì BCH Công đoàn quyết định đình chỉ công tác và đề nghị hội nghị CBCC kỳ gần nhất xem xét, quyết định viêc bãi nhiệm thành viên đó và bầu người khác thay thế.
  Trường hợp do sắp xếp lại tổ chức và lao động hoặc do những nguyên nhân khác mà số thành viên TTND khuyết thì hội nghị CBCC bầu bổ sung.
  Điều 3: Những chức danh sau trong nhà trường không tham gia vào Ban TTND: Hiệu trưởng, kế toán, thủ quỹ, chủ tịch công đoàn, tổ trưởng chuyên môn.
  CHƯƠNG II:
  NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA BAN THANH TRA NHÂN DÂN
  Điều 4: Nhiệm vụ.
  1./Nhiệm vụ giám sát:
  Việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ năm học của đơn vị, trường học.
  Việc sử dụng kinh phí hoạt động từ nguồn ngân sách Nhà nước, chấp hành chế độ quản lý tài chính, tài sản và công tác tự kiểm tra tài chính của đơn vị, trường học.
  Việc thực hiện nghị quyết của Hội nghị CBCC, nội quy, quy chế của nhà trường.
  Việc thực hiện các chế độ chính sách đối với cán bộ, giáo viên, công nhân viên theo quy định của pháp luật.
  Việc thực hiện nghị quyết của Hội nghị CBCC, nội quy, quy chế của nhà trường.
  Việc thực hiện các kết luận, quyết định, kiến nghị của thanh tra cấp trên, việc giải quyết các khiếu nại, tố cáo của nhà trường.
  2./Nhiệm vụ kiểm tra. Ban TTND được tiến hành kiểm tra khi:
  Thanh tra cấp trên yêu cầu; - Hiệu trưởng ra quyết định.
  Tham gia các cuộc kiểm tra mà hiệu trưởng yêu cầu để đảm bảo cho kiểm tra được khách quan. Kiểm tra khi có đơn khiếu tố, khiếu nại.
  Khi phát hiện vi phạm liên quan trực tiếp đến việc thực hiện chính sách lao động và tiền lương, tiền thưởng, các chính sách xã hội thì báo cáo BCH Công đoàn, kiến nghị với hiệu trưởng để hiệu trưởng ra quyết định kiểm tra.
  Khi kiểm tra phải tiến hành đúng các thủ tục do nhà nước quy định. Không được công bố kết luận kiểm tra khi chưa có ý kiến chỉ đạo của BCH Công đoàn và hiệu trưởng.
  Nếu thành viên thanh tra là đối tượng thanh tra kiểm tra thì thành viên đó không được tham gia vào tổ chức thanh tra, kiểm tra.
  3/.Trách nhiệm của thành viên Ban TTND:
  Trưởng ban: Phụ trách chung, tổng hợp tình hình, phản ánh báo cáo, giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo; việc thực hiện Nghị quyết HNCBCC, nhiệm vụ năm học.
  Uỷ viên 1: Giám sát việc thực hiện nội qui, qui chế, chế độ, chính sách.
  Uỷ viên 2: Giám sát việc thực hiện ngân sách nhà nước, tài sản, mua sắm TBDH …
  Điều 5: Quyền hạn.
  1/ Khi phát hiện có sự vi phạm pháp luật, chính sách, chế độ, nội quy, quy
   
  Gửi ý kiến

  TRUYỀN THỐNG TRƯỜNG THCS TÂN HIỆP A5

  Chương trình giới thiệu sách 2015